Föreningen är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja förståelse för medicinska aspekter bakom intellektuell funktionsnedsättning, autism, svåra hjärnskador hos vuxna samt andra kognitiva funktionsnedsättningar som är betydande och av varaktig art.

Kontaktpersoner i styrelsen

Malin Nystrand malin.nystrand@vgregion.se (ordf)

Matilda Utter matilda.utter@vgregionen.se

Lena Nylander lena.nylander@skane.se

Monica Björkman monica@omsorgsmedicin.nu (kassör)

Maria Gruvensjö maria.gruvensjo@rvn.se(web)


Föreningen verkar gentemot Socialstyrelsen, vårdhuvudmän och andra myndigheter för att främja läkares kunskaper inom våra intresseområden

Medlemmarna är vanligen också deltagare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som ger möjlighet till kollegial diskussion i olika frågor.

Föreningen har funnits under olika namn sedan 1967.

Alla läkare med intresse för dessa frågor är välkomna som medlemmar.

Vi ordnar vidareutbildningsaktiviteter, för närvarande i form av ett årligt 3-dagars möte på Mössebergs kurort den sista veckan i januari, då vi också håller årsmöte .

Medlemsavgiften är 200 sek/år till Pg 475683-9. Organisationsnummer: 802502-8328.                                 (SLHM, c/o Monica Björkman, box 3, 82531 Iggesund)

Några av oss är också aktiva i IASSIDD  International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Kontakta oss nu!

Habiliteringsmedicin-en beskrivning av kunskapsinnehåll

Detta dokument avser beskriva de kunskaper läkare bör ha som i sin tjänst arbetar med medicinska aspekter av habilitering för vuxna, fortsättningsvis benämnt ”Habiliteringsmedicin”. Kunskapsområdet kan utövas i olika verksamheter, och beskrivs här oberoende av inom vilken organisation den utövande läkaren är verksam.

 

Definition

Habilitering innebär insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Beskrivning hämtad från Socialstyrelsen).

De funktionsnedsättningar som avses är till största delen kvarstående i vuxen ålder, och kräver ofta ett livslångt hänsynstagande inom många områden. Skador och funktionsnedsättningar som tillkommit efter utvecklingsperioden behandlas inte i detta dokument även om de i vissa regioner omhändertas inom organisationen för habilitering.

 

Relevant specialistkompetens

En grundläggande förutsättning för att som läkare kunna utföra ett arbete med hög kvalitet inom området är relevant specialistkompetens; i första hand inom allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin, psykiatri eller neurologi alternativt barnneurologi med habilitering. Andra specialiteter kan övervägas hos den av området speciellt intresserade.

Kunskap om funktionsnedsättning

Utöver relevant specialistkompetens krävs särskilt kunnande om diagnoser som ger funktionsnedsättningar: Intellektuell funktionsnedsättning (ID), autism, cerebral pares, ryggmärgsbråck, tidigt debuterande progressiva neuromuskulära sjukdomar samt en lång rad ovanligare tillstånd som ger funktionsnedsättningar under utvecklingsperioden och som inte specificeras här.

Då signifikanta funktionsnedsättningar påverkar hälsan såväl fysiskt, psykiskt som socialt förutsätts god insikt i primära och sekundära konsekvenser av funktionsnedsättning och hur dessa inverkar på individens möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhällslivet.

Samtidiga sjukdomar och andra funktionsnedsättningar samt deras konsekvenser måste uppmärksammas. Det innebär för habiliteringsläkaren ett behov av samverkan och samarbete med i stort sett all övrig sjukvård. Sjukvården behöver ofta göra anpassningar i vården av dessa patienter för att de ska få en tillgänglig och likvärdig vård. Habiliteringsläkarens uppgift är inte att ta ansvar för dessa patienters totala vårdbehov, men däremot att göra egna anpassningar i vårdsituationen och underlätta att de får den medicinska behandling och vård de behöver.

För att individer med funktionsnedsättningar ska kunna få det stöd de har rätt till krävs att deras funktionsförmågor kan analyseras och beskrivas. Funktionsförmågans praktiska betydelse för aktivitet och delaktighet i vardagen måste förstås och brister måste vid behov kompenseras. Det kräver ett arbete i multiprofessionella team, ofta organiserade i habiliteringsteam, där det är en fördel om läkaren ingår som en aktiv part. Förmåga till samarbete med övrig sjukvård, socialtjänst, skola, intresseföreningar och andra samhällsinstanser är nödvändig. Kunskap om rättigheter till olika stödformer inom socialförsäkring, LSS och övrig vård är nödvändig för att kunna bidra till att behov tillgodoses.

Likaså krävs kunskaper om utformning av träning, stöd och hjälpmedel för exempelvis kognition, kommunikation, inlärning, social samvaro, förflyttning, nutrition, andra basala kroppsliga behov, hälsosamma levnadsvanor samt deras implementering i närmiljön. Läkemedelsbehandling inom området måste också vara väl känd.

Fördjupade kunskaper och goda färdigheter inom försäkringsmedicin och annan intygsskrivning krävs då många rättigheter som tillkommer denna grupp förutsätter ett läkarutlåtande.

 

Kunskapsinnehållet är beskrivet och godkänt av styrelsen för Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin 2019-11-27.


Delmål

Att behärska normal psykisk, kognitiv och social utveckling samt avvikelser i dessa.

Att ha goda kunskaper om utredning och habilitering i vuxen ålder av intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.

Att ha goda kunskaper om behandling och habilitering av cerebral pares, ryggmärgsbråck, hydrocefalus och andra tidigt uppkomna motoriska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Att ha goda kunskaper om behandling och habilitering av resttillstånd av tidigt förvärvade skador i nervsystemet.

Att kunna handlägga vanliga och viktiga somatiska och psykiatriska tillstånd samt förstå deras påverkan på hälsa, välbefinnande och beteende.

Att kunna handlägga socialmedicinska problem.

Att ha kännedom om relevant lagstiftning inom området.

Att ha god förmåga till dialog och en öppen kontakt med patienten och dennes närstående med respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i besluten.

Att ha goda kunskaper om och kunna tillämpa Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och andra nödvändiga anpassningar i vården.

Att ha kunskap om och respekt för transkulturella och andra mångfaldsaspekter såsom ålder, språk, etnicitet, sexuell läggning, religion och genus.

Att vid behov kunna samarbeta med patientföreträdare och nätverk på ett etiskt och juridiskt tillfredsställande sätt.

Att ha god förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, med andra läkare och medarbetare samt med företrädare för allmänheten och olika samhällsinstanser.

Att ha kunskap om faktorer som påverkar hälsan och hur tillgång till och deltagande i av samhället erbjudna screeningprogram och andra sjukdomsförebyggande åtgärder ska tillförsäkras patienter inom habiliteringens målgrupp.

Att behärska korrekt intygsskrivning och ha goda kunskaper om de regelverk som styr rätten till samhällets stödformer.

Att ha goda kunskaper om utredning av funktion, aktivitetsförmåga och delaktighet, samt utifrån denna kunna värdera habiliteringsmöjligheter, prioritera insatser och formulera habiliteringsplan.

Att ha kännedom om de metoder för utredning och habilitering som används av andra professioner i habiliteringsteamet.

Att ha kunskap om andra habiliteringsaktörer, såväl inom som utanför hälso- och sjukvården, och om samverkansformer med dessa.

Årlig nätverksträff och fortbildningsmöte

Vår nästa nätverksträff kommer att ske digitalt eftermiddagarna 27/1 och 28/1. Alla intresserade är välkomna att bli medlemmar i vår specialistförening. I samband med nätverksträffen kommer vi som vanligt, fast digitalt, ha årsmötet. Ingen kostnad för föreläsningarna.

Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin (SLOHM)


Intresserade som ännu ej hunnit bli medlemmar är välkomna som nya medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kr per år. Betala gärna medlemsavgiften till SLOHM pg 47 56 83 – 9

Välkommen på digitalt nätverk och fortbildningsmöte i Habiliteringsmedicin 2O21

Program:

Onsdag 27/1

12:30 – 13.00 Välkomna -SLOHM och Nätverket inleder fortbildningsdagarna 2021. Genomgång av dagarnas möteskultur och upprop av konferensdeltagarna.

kl 13.00 - 14.45  Neuromuskulära sjukdomar – Christopher Lindberg, docent, Överläkare, Neuromuskulärt centrum (NMC), Sahlgrenska Universitetssjukhuset

kl 15.00 - 16.00 Hälsosamma levnadsvanor kontra självbestämmande – Eva Flygare Wallén, PhD, anknuten till Karolinska Institutet

16.15 - 17.15 Årsmöte Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin

 

Torsdag 28/1

Kl 13.00 - 14.45 Dövblindhet ur ett medicinskt perspektiv – Claes Möller, professor emeritus, audiolog, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Kl 15.00 – 16.00 Landet runt med föranmälda inslag

 

Anmälan till konferensen samt intresseanmälan för egen kort presentation under ”Landet runt” görs till malin.nystrand@vgregion.se senast 22 januari.

I samband med anmälan till konferensen eller betalning av medlemsavgiften skicka aktuella kontaktuppgifter för ett uppdaterat medlemsregister.

SLOHM:s plusgirokonto 47 56 83-9 (SLOHM c/o     Monica Björkman, Lindfallet 410, 825 96 Enånger). Medlemsavgift 200:-/år  

Länkar till konferensen kommer att skickas ut några dagar innan konferensens början. 

 


Länkar

Rekommendation avseende rutiner för hälsokontroll av vuxna personer med utvecklingsstörning (länk


 www.iassidd.org = Den internationella paraplyorganisationen:

Det finns många olika Special Interest Research Groups under IASSID. En av grupperna arbetar med åldrande hos utvecklingsstörda IASSIDD SIRG: Aging. Ett consensus-dokument finns och den engelska versionen är antagen av IASSID, finns hos WHO. Den svenska versionen (länk) är en enkel översättning. 
Mer publicerat material från senaste IASSIDDkongressen 2019 https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652788/2019/63/7


Andra viktiga arbetsgrupper är:

IASSIDD SIRG: Health Issues 

IASSIDD SIRG: Challenging Behaviour and Mental Health  

the Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP): www.ssbp.org.uk

 Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser 

ICF 

ICF i svensk översättning: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkod...  

FUB

Tidskriften Intra (länk)

 Några skandinaviska länkar av intresse:

NFU 

Det norska samordningsrådet 

LEV 

FDUV 

Vuxna personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård. Fokusrapport SLL 2009 (PDF)

Primärvårdshandledning; diagnostik, behandling och omvårdnad vid psykisk ohälsa – beteendestörning hos vuxna personer med utvecklingsstörning 2007. (PDF)

Handläggningsstöd vid intellektuell funktionsnedsättning och oklara symptom  

www.lea-test.fi innehåller tips vid synundersökningar 

www.bildstod.se ger möjlighet att skapa egna bildserier till t ex mottagningssituation.
Litteratur

vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin, huvudredaktör Lena Nylander

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.